02/880.86.89 | info@brusshelp.org | Horaires

De website wordt druk vertaald. Wij danken u voor uw geduld en aarzel niet om contact met ons op te nemen indien nodig. Bedankt voor uw begrip.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE / PERSBERICHT

Dakloze mensen in Brussel herhuisvesten, zou niet duurder zijn dan het probleem gewoon beheersen

Onderzoek ULB becijfert kost dakloosheid en herhuisvesting

Brussel ; 28 september 2022

 

Ergens tussen 30.000 en de 85.000 euro per jaar per persoon; zoveel bedraagt, volgens de onderzoeksgroep DULBEA van de ULB, de maatschappelijke kost van dakloosheid. Dakloze mensen alvast herhuisvesten, zou een min of meer vergelijkbaar kostenplaatje meebrengen. Het is de eerste keer in het Brusselse vergelijkbaar kostenplaatje meebrengen. Het is de eerste keer in het BrusselseGewest dat de kostprijs van de opvang, begeleiding en herhuisvesting van dakloze mensen in kaart werd gebracht. Dit stelt het overheidsbeleid ter discussie: zetten wemensen in kaart werd gebracht. Dit stelt het overheidsbeleid ter discussie: zetten we in op louter probleembeheersing of op echte oplossingen?

 

Brussel kent reeds een jarenlange traditie van “daklozentellingen”. Daardoor weten we datBrussel kent reeds een jarenlange traditie van “daklozentellingen”. Daardoor weten we dat tussen 2008 en 2020 het aantal dak- en thuisloze mensen met maar liefst 208% is toegenomen. Bij de laatste telling, in november 2020, ging het om 5.313 mensen. Maar tot nog toe had niemand becijferd hoeveel deze problematiek aan de samenleving kost.

DULBEA, het departement voor toegepaste economie van de Franstalige universiteit van Brussel (ULB) raamde in opdracht van de organisaties “Recht-op-een-dak” en het “Syndicat des Immenses” de kosten van thuisloosheid en de kosten van herhuisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De studie ontwikkelde een simulator om de kost van een dakloze persoon te berekenen, afhankelijk van zijn gebruik van diensten. De studie belicht ook de oplossingen die de sector ontwikkeld heeft om dakloze mensen te helpen en met name de Housing First-methodologie. Vermits al enkele jaren blijkt dat het Housing First-model een van de meest veelbelovende oplossingen is om dakloze mensen duurzaam uit de straat te helpen, onderzocht DULBEA ook de kostprijs van deze piste. Het Housing First-model verschilt van de traditionele trapsgewijze modellen, in die zin dat permanente huisvesting niet langer de laatste stap is in een lang re-integratieproces, maar net de eerste stap wordt, met daaraan gekoppeld de nodige begeleiding.

De resultaten suggereren dat "het niet meer kost om alle dakloze mensen te herhuisvesten", vergeleken met de huidige situatie waarbij ze een beroep moeten doen op allerlei diensten.

Afdrukken E-mailadres

Bruss'help presenteert met genoegen haar achtste circulaire, waarin de procedures worden uiteengezet voor de verwijzing van Oekraïense personen die tijdelijke bescherming genieten en die uit het systeem zijn gestapt naar collectieve huisvesting. Het in de circulaire beschreven systeem treedt in werking op 15/08/2022.

U kunt de procedure gemakkelijk online raadplegen of in de vorm van een afdrukbare folder die hier beschikbaar is.

De Nederlandse versies van deze documenten zullen volgende week beschikbaar zijn op onze website.

 

> Zie Omzendbrief 8 

> Bekijk het begeleidingsproces online 

> Druk de begeleidende procesfolder af

 

Afdrukken E-mailadres

2022 met jullie !

2022 brusshelp

Beste partners,

Het jaar 2022 begint langzaam aan. Het is belangrijk dat wij u onze beste wensen voor dit nieuwe jaar presenteren. Wij hopen dat het een jaar wordt van gemeenschappelijke inzet en goede wil jegens elkaar.


2021 is een moeilijk jaar geweest voor de hele bevolking en in de eerste plaats voor de mensen aan wie uw diensten hulp, bijstand en steun verlenen. Ondanks de vermoeidheid van dit tweede jaar van de pandemie, hebt u uw inspanningen niet gespaard en het team van Bruss'help ook niet.


In een dergelijke context weten wij dat het een deel van de oplossing is om samen met u te blijven werken aan een solide en efficiënte regionale coördinatie van hulp en zorg. En ondanks de moeilijkheden zijn we er in 2021 in geslaagd te handelen en onze ambitie te verwezenlijken. We mogen blij zijn dat we hebben samengewerkt om voor de bevolking te zorgen

  • Oprichting van overlegorganen (comités van Bruss'help)
  • Methodologische richtsnoeren voor een masterplan om dakloosheid te overwinnen
  • Covid vaccinatiecampagne voor daklozen
  • Beschikbaarheid voor het netwerk van het nieuwe instrument Help In Brussels
  • Meer informatie door en voor hulpverleners
  • Mede-oprichting van een Consortium gewijd aan het Huisvestingsplan
  • Activering van zes sociale projecten in hotels
  • Uitvoering van de telling en analysestudie

Met julliecom 2022

Werkers, verantwoordelijken van nood-en integratiecentra, agenten van regionale, lokale en OCMW, sectorale en aanverwante vertegenwoordigers. Bruss'help is samen met u opgebouwd!


Dank aan allen die wij hebben mogen ontmoeten in het veld en tijdens onze vele digitale bijeenkomsten. Dank u voor deze uitwisselingen die ons inspireren en ons energie geven !

Wij wensen u een goed begin van januari
Hartelijke groeten

Pierre Verbeeren, Président     Bram Fret, Vice-Président     François Bertrand, Directeur

Afdrukken E-mailadres

Beste partners

Ingevolge het werk uitgevoerd tijdens het Comité voor Noodhulp en Inschakeling van Bruss'help van 19 november 2021, heeft de Raad van Bestuur van Bruss'help gisteren het bijgevoegd advies goedgekeurd. Dit advies gaat over de uitbreiden van het aanbod en de constructie van een crisisplan. 

Download het advies #1 in het Nederlands      .    Download het advies #1 in het Frans.    

We wensen u er een goede ontvangst. 

Afdrukken E-mailadres

Tijdens de covid-19-crisis werden alternatieve opvangoplossingen ontwikkeld om tegemoet te komen aan het gebrek aan capaciteit en daklozen die op straat bleven op te vangen. Gedurende de maand mei 2021 voerde Bruss’help een evaluatie uit van de hotelprojecten. Hieruit blijft dat er heel wat voordelen zijn aan deze formule. 

Volgend op o.a. deze evaluatie heeft de Brusselse Regering beslist om een aantal projecten te verlengen en geleidelijk nieuwe projecten op te starten. Het doel is om op 21/12/2021 190 gesubsidieerde plaatsen aan te bieden. Bruss'help zal instaan voor de coördinatie van deze hotelvoorzieningen. In de omzendbrief 7 vindt u alle doorverwijzingsmodaliteiten voor de periode van 01/07/2021 tot 30/04/2022. Om iemand op de wachtlijst te schrijven, zijn bepaalde persoonsgegevens nodig. Hiervoor wordt aan elke doorverwijzende dienst gevraagd het document Toestemming Gegevensdeling te laten tekenen en te bewaren.

 Omzendbrief 7 downloaden        Document Toestemming gegevensdeling downloaden 

Afdrukken E-mailadres

  • 1
  • 2