02/880.86.89 | info@brusshelp.org | Horaires

De website wordt druk vertaald. Wij danken u voor uw geduld en aarzel niet om contact met ons op te nemen indien nodig. Bedankt voor uw begrip.

Uitbreiding van doorverwijzing

De cel Doorverwijzing heeft in 2022 haar bestaande activiteiten gestabiliseerd, maar is ook gegroeid.

De stappen die de afgelopen jaren werden ondernomen om dak- en thuislozen door te verwijzen, werden bestendigd door de training van ons team, de professionalisering van onze tools en het bezoek van verschillende partners.

De cel Doorverwijzing is ook sterk gegroeid in het afgelopen jaar, want de cel nam de doorverwijzing van de Oekraïense begunstigden van tijdelijke bescherming voor haar rekening. Deze toename van activiteiten werd mogelijk gemaakt door de versterking van het team.

Doorverwijzing daklozen

De cel Doorverwijzing heeft verschillende acties ondernomen om haar basismissie voort te zetten: dak- en thuislozen doorverwijzen en hulpverleners daarbij helpen. 

Het dagoverzicht van beschikbare opvangplaatsen – een algemene informatietool voor hulpverleners – werd verbeterd en is nu vollediger, duidelijker en sneller beschikbaar. Praktijkwerkers wensen in real time informatie te krijgen over de beschikbare plaatsen. Bruss’help heeft nagedacht over hoe we aan die verwachting zouden kunnen voldoen.

Het team van maatschappelijk werkers, bestaande uit Elyne Kamanzi, Abdessamad Mejdoub en Anastasiya Zavrachayeva, heeft een steunpunt ontwikkeld voor Brusselse hulpverleners die doorsneegevallen willen doorverwijzen naar nood- en inschakelingscentra. Er werd ook regelmatig een beroep gedaan op de expertise van het team voor de doorverwijzing van begunstigden met speciale behoeften (VVC, LGBT, verslaving...). De cel bood niet alleen hulp bij doorverwijzing naar opvang, maar ook bij gerelateerde problemen (juridische hulp, noodhulp...).

In de loop van 2022 bleef de cel Doorverwijzing mensen doorverwijzen naar hotels en noodvoorzieningen waarvoor ze een mandaat had.

Families die werden doorverwezen naar het centrum Lemonnier, beheerd door het Rode Kruis, werden op een wachtlijst gezet die werd beheerd door de cel Doorverwijzing van Bruss’help. De aanvragen kwamen van verschillende diensten: OCMW’s, ziekenhuizen, ONE, noodopvangcentra... In 2022 vonden 51 gezinnen op die manier hun weg naar dit centrum. Het centrum Lemonnier is een onmisbare speler in de noodopvangsector voor gezinnen en krijgt steeds meer aanvragen binnen. Het bood ook een oplossing voor moeders met pasgeboren kindjes die net uit de kraamkliniek kwamen.

Doorverwijzing naar hotels

Tijdens de coronacrisis werd de hulpverleningssector geconfronteerd met een afname van zijn opvang- en huisvestingscapaciteit. Door de lockdown was er dringend nood aan extra plaatsen. Er werden verschillende initiatieven op touw gezet om daklozen op te vangen, door de dagcentra te versterken en een COVID-centrum op te richten. In deze situatie werd de hotelsector aangesproken om noodopvang te bieden aan daklozen, met de medewerking en de inbreng van hulp- en zorgverleners.
Bruss’help is verantwoordelijk voor het doorverwijzen van de doelgroep naar deze hotels, voor de opvolging en voor de evaluatie van deze initiatieven.

Tijdens de tweede besmettingsgolf werden 950 plaatsen gecreëerd in 12 hotels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op 1 januari 2022 waren er nog steeds 182 plaatsen beschikbaar in 6 hotels: een hotel dat werd beheerd door DoucheFLUX (30 plaatsen), hotel Fierlant (50 plaatsen), hotel Belvue (38 plaatsen), Home Less Vincula (24 plaatsen GGC), H.I.T. 18-24 (10 plaatsen) en Mam’solo (30 plaatsen).

De projecten in Hotel Fierlant, Belvue en Mam’solo werden op 30 april 2022 afgesloten.

In het tweede semester werden er nog steeds mensen doorverwezen naar hotels, namelijk naar de projecten H.I.T. 18-24 (jongeren) en DoucheFLUX (vrouwen). Doorverwijzingen naar het project Home Less Vincula verliepen via Source. Voor elke doorverwijzing werd een minimale sociale fiche opgesteld, zodat de doorverwijzende dienst en de beheerder van het hotel over dezelfde informatie beschikten. Nu het project al meerdere maanden loopt, moeten we vaststellen dat er lang niet genoeg plaatsen beschikbaar zijn voor alle aanvragen op de wachtlijst van Bruss’help.

* Deze cijfers gaan enkel over de doorverwijzing van alleenstaande personen en gezinnen. De aanvragen voor project H.I.T. 18-24 werden niet meegeteld.

Meer gedetailleerde gegevens: evaluatie van de sociale projecten in hotels, pagina [hoofdstuk 3.1].

Bezoek aan opvangcentra en onthaalhuizen

Om de kennis van de sector en de relevante actoren bij te schaven, hielpen de leden van de cel Doorverwijzing regelmatig praktijkbezoeken organiseren. Die bezoeken vonden plaats in onthaalhuizen en noodopvangcentra, maar ook bij andere actoren uit de sector, zoals dagcentra en andere organisaties.

Het doel van deze bezoeken is om een beter wederzijds beeld te vormen van deze instellingen en teams. Elk bezoek is een gelegenheid om de vestiging, het project en de werkwijze van een partner beter te leren kennen. Het is ook een gelegenheid om in gesprek te gaan over de diensten van Bruss’help en te bedenken hoe we de samenwerking kunnen verbeteren om uiteindelijk de begunstigden beter van dienst te zijn.

De informatie die we tijdens deze bezoeken verzamelen, kunnen we onder meer gebruiken om de tool Help in Brussels aan te vullen en bij te werken.


“Het is leuk dat we de centra waarmee we samenwerken zelf eens kunnen bezoeken! Ik had me er iets helemaal anders bij voorgesteld! Ik dacht dat het gewoon hotels waren. Maar een onthaalhuis is meer dan zomaar een slaapplek. Er worden activiteiten voor het hele gezin georganiseerd en elk gezin dat we doorverwijzen wordt opgevolgd en geholpen door een multidisciplinair team. "

Anastasiya Zavrachayeva, maatschappelijk werkster van Bruss’help.

“Ik werk als maatschappelijk werkster in de cel Doorverwijzing van Bruss’help. Door verschillende onthaalhuizen te bezoeken, ontdekte ik hoe het er in de praktijk aan toe gaat en kreeg ik een beter idee van de diensten die onze gebruikers aangeboden krijgen, het doelpubliek en de begeleiding die de begunstigden moeten krijgen voor ze worden doorverwezen naar een specifieke instelling. Zo kan ik in de toekomst beter communiceren met onze partners die meer informatie willen over de werking en modaliteiten van de onthaalhuizen in het Brussels Gewest. Ik vind het ook belangrijk om banden op te bouwen met praktijkwerkers voor een goede professionele samenwerking rond de opvolging van de dossiers, en om geïnformeerd te blijven over de plaatsen die beschikbaar zijn in de bestaande huisvestingsinstellingen.

Wanneer begunstigden worden doorverwezen naar een nieuwe instelling, willen ze gerustgesteld worden over de kleinste details. Dankzij deze bezoeken kan ik hen ook beter helpen wanneer ik hen doorverwijs.

Elyne Kamanzi, maatschappelijk werkster van Bruss’help.

Help in Brussels

Het hoofddoel van ons team is om iedereen betrouwbare en actuele informatie te bezorgen via de tool Help in Brussels. Deze tool is voor iedereen toegankelijk en wordt gebruikt door professionals, door de begunstigden zelf, maar ook door het grote publiek.

De maatschappelijk werkers zetten zich dus in om deze informatie – onder meer over het aanbod van het moment, de openingsuren van de centra... – regelmatig bij te werken. Dat doen ze door op bezoek te gaan bij de partners, door hen te bellen en door regelmatig contact met hen op te nemen, of soms geven de partners zelf nieuwe informatie door.

Bruss’help onderhoudt niet enkel deze digitale tool, maar verdeelt ook nog altijd papieren kaarten op vraag.

Help in Brussels in enkele cijfers:

5 noodopvangcentra

31 onthaalhuizen

26 dagcentra

Goede praktijken:

  • De hotline van Bruss’help is een halve dag per week gesloten, zodat het team op bezoek kan gaan bij partners, teamvergaderingen kan organiseren en cursussen kan volgen. Om beter te kunnen inspelen op de behoeften van de gebruikers, werd besloten om deze halve sluitingsdag te verplaatsen naar een ander moment dan vrijdagnamiddag, om beschikbaar te blijven voor noodgevallen vóór het weekend.
  • Dit jaar kreeg ons team van de cel Doorverwijzing de kans zijn kennis te delen om de sociale hotlines voor mensen met speciale behoeften te versterken. Zo waren onze maatschappelijk werkers samen met de GGC aanwezig tijdens de eerste dagen van het BHOC.

Coördinatie van de activiteiten:

Dankzij nieuwkomer Eléonore de le Court werd de coördinatie van de activiteiten versterkt. Met haar als activiteitencoördinatrice was de operationele cel voltallig. In juni werd ze aangeworven om een operationele strategie uit te werken voor Bruss’help, maar ze hielp ook mee aan de implementatie van de doorverwijzingsprocedures voor Oekraïense vluchtelingen.

 

Hervatting van de gestructureerde vergaderingen met noodhulpverleners.

Sinds juni organiseert Bruss’help weer regelmatig vergaderingen met noodhulpverleners. De vergaderingen vinden om de twee weken plaats met verschillende noodhulpverleners (BelRefugees, het Ariane-centrum, het Rode Kruis, Hoeksteen, New Samusocial, Dokters van de Wereld, Bruss’help) om informatie te delen en de acties van verschillende actoren te coördineren.

De volgende onderwerpen worden tijdens alle vergaderingen behandeld: de beschikbare plaatsen, nieuwe informatie over de centra (ook openingen en sluitingen) en (volks)gezondheidsgerelateerde kwesties. Crisisbeheer is ook een belangrijk onderwerp tijdens deze vergaderingen.

Doorverwijzing Oekraïense vluchtelingen

De cel Doorverwijzing was een onmisbare schakel voor de dispatching van Oekraïense begunstigden van tijdelijke bescherming. De cel hielp in het bijzonder personen die ingeschreven waren in het nationale bevolkingsregister in een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en voor wie de gemeente of het OCMW geen (her)huisvestingsoplossing vond. De dispatching was erop gericht om samen met de lokale besturen en de daklozensector een aan elke situatie aangepaste oplossing te bieden die sociale afhaking en dakloosheid voorkomt.

Deze procedure hoort bij het onthaal van Oekraïense vluchtelingen dat op pagina [hoofdstuk 2.4] wordt vermeld en wordt uitgelegd in omzendbrief 8 van Bruss’help.

Doorverwijzing van Oekraïense vluchtelingen in enkele cijfers

In 2022 telden we:

511 begunstigden die werden doorverwezen naar gewestelijke collectieve centra

in totaal 250 doorverwezen gezinnen

gemiddeld 6 meldingen per werkdag


Door Oekraïense mensen door te verwijzen naar tijdelijke opvangvoorzieningen, kwam ik in aanraking met een realiteit waar ik nog maar weinig over wist. Het was een zeer verrijkende ervaring waar veel analytisch denkwerk en coördinatie bij kwam kijken: we luisterden naar hun vragen, bepaalden hoe dringend hun aanvraag was en zochten de huisvestingsoplossing die het best bij hun situatie paste.
Vooral de kwaliteit van de samenwerking met praktijkwerkers stelde ik erg op prijs. Ik had het gevoel dat al mijn collega’s de gezinnen op de eerste plaats hebben gezet en kwalitatief werk leverden met een altruïstische opzet. 
"

Barbara Gorgaini, maatschappelijk werkster van Bruss’help.

Nagekomen verbintenissen

Diensten blijven verlenen aan het hulpverleningsnetwerk en aan de doelgroepen
Vragende personen doorverwijzen naar hulp- en zorgverlening
Dispatching naar noodopvangcentra, hotels en onthaalhuizen
Noodopvang- en inschakelingcentra monitoren.

Afdrukken E-mailadres